Vascular Tissue: Medicago stem, xylem next to the pith

Return